• gesinti gaisrus ir atlikti kitus pirminius gelbėjimo darbus, vadovaujantis gaisrų prevencijos priemonių ir gaisrų analize, rengti pasiūlymus, kaip gerinti priešgaisrinę gyvenamųjų vietovių ir objektų apsaugą;
  • rengti, informuoti visuomenę apie gaisrų priežastis ir padarinius, teikti konsultacijas, organizuoti ir vykdyti agitacines-informacines priemones priešgaisrine tematika;
  • užtikrinti sąveiką su rajono savivaldos institucijomis, policijos, krašto apsaugos, elektros, dujų, vandens tiekimo tarnybomis gesinant gaisrus bei vykdant pirminius gelbėjimo darbus;
  • kontroliuoti priešgaisrinius vandens šaltinius (gaisrinius hidrantus, rezervuarus, kitus vandens telkinius) bei privažiavimų prie jų būklę, teikti privalomus nurodymus nustatytiems trūkumams pašalinti;
  • bendradarbiauti su užsienių šalių priešgaisrinėmis tarnybomis, dalyvauti (atstovauti savivaldybei) tarptautiniuose priešgaisrinių tarnybų mokymuose, pratybose, seminaruose ir kituose renginiuose, įgyvendinti bendrus tarptautinius projektus;
  • pagal kompetenciją vykdyti kitas įstatymais ir kitais teisės aktais jai priskirtas funkcijas.