Klaipėdos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba saugo įvairių nuosavybės formų turtą nuo gaisrų, vykdo pirminius gelbėjimo darbus katastrofų, gamybinių avarijų metu, teikia techninę pagalbą rajono organizacijoms ir gyventojams ekstremalių situacijų atvejais.

Tarnyba atlieka šias funkcijas:

  • organizuoja gaisrų gesinimą, avarijų, katastrofų bei stichinių nelaimių padarinių likvidavimą;
  • atsako už Tarnybos padalinių kovinę parengtį, pavestų funkcijų vykdymą;
  • organizuoja Tarnybos darbuotojų mokymą bei kvalifikacijos kėlimą;
  • pagal atskirus planus rengia priešgaisrines taktines pratybas;
  • kontroliuoja priešgaisrinius vandens telkinius bei privažiavimus prie jų, teikia privalomus nurodymus vandens telkinių savininkams nustatytiems trūkumams pašalinti;
  • organizuoja ir vykdo agitacines-informacines priemones priešgaisrine tematika, informuoja visuomenę apie gaisrų priežastis ir padarinius, teikia konsultacijas;
  • bendradarbiauja su Savivaldybės administracija, Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba, Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdybos Gargždų priešgaisrine gelbėjimo tarnyba,Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos rajono policijos komisariatu, dujų, elektros, vandens tiekimo tarnybomis gesinant gaisrus bei vykdant pirminius gelbėjimo darbus;
  • atlieka patikėjimo teise valdomų ir naudojamų pastatų remontą bei eksploatuoja juos ekonomiškai, panaudodama tam skirtas lėšas;
  • rūpinasi gaisrinės ir specialios technikos bei įrangos įsigijimu, eksploatacija, remontu, užtikrina pavaldžių padalinių ūkinę ir finansinę veiklą;
  • atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais priskirtas funkcijas.